Церемонія нагородження відбудеться
28 листопада 2021 року

Персональні дані

Персональні дані

Подавши заявку на участь у Премії Самономінант як суб’єкт персональних даних надає Організатору на необмежений строк однозначну та беззаперечну згоду на обробку персональних даних Заявника та їх передачу третім особам, визначеним на виключний розсуд Організатора Премії. Під персональними даними розуміється інформація про Заявника (включаючи його посадових осіб, представників, підрядників) в розумінні Закону України «Про інформацію», Закону України “Про захист персональних даних”, включаючи відомості (інформацію), які виникли та/або були виявлені (створені) в процесі організації, підготовки та проведення Премії, в тому числі відомості (інформація) про: участь у Премії тощо (усе разом надалі – «ПД»). Організатор обробляє ПД, отримані від Заявника, з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій в процесі підготовки до та проведення Премії, інформування громадськості про результати Премії (надалі – «Сформульована Мета Обробки»). Заявник безвідклично та беззастережно заявляє, підтверджує та зобов’язується, що він належним чином повідомлений про свої права як суб’єкта ПД, мету обробки та коло осіб, яким ці дані передаються та про те, що його персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних Організатора, можуть бути передані для обробки розпорядникам баз ПД та третім особам, афілійованим особам Організатора в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), їх контрагентам, компаніям-партнерам Організатора. Заявник також цим підтверджує, що він є належним чином уповноваженою посадовою особою Закладу, від імені якого розміщується Заявка, і має повне право розміщувати Заявку від імені Закладу на Умовах участі Ресторанів у Премії; Заявник повністю несе ризик несприятливих наслідків для Організатора у випадку, якщо Заклад вчинятиме будь-які дії щодо Організатора всупереч даним Умовам участі ресторанів у Премії. Заявник цим надає Організатору право використовувати надані Заявником знаки для товарів та послуг, найменування торгової марки та інші об’єкти права інтелектуальної власності Заявника (Закладу) для цілей та на умовах, визначених даними Умовами. Організатор цим визнає, що всі знаки для товарів та послуг, найменування торгової марки, інші об’єкти права інтелектуальної власності Заявника, які використовуються Організатором в ході підготовки до проведення, проведення Премії та інформування громадськості про результати її проведення, є та надалі залишаються у власності Заявника. Заявник визнає та погоджується, що використання Заявником будь-яких знаків для товарів та послуг, належних Організатору, визначеним ним спорідненим суб’єктам допускається лише за окремою письмовою згодою Організатора та/або відповідного суб’єкта.